Get Adobe Flash player

Tallózó

Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

Makara Melinda
Fogadóóra helye, időpontja: Veszprém, Kossuth u. 10. 2. emelet 218-as szoba, minden
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06-20-4899-621
hónap első hétfő 13-15 óra között
E-mail: makara.melinda@obdk.hu
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

 

 

 

Belépés

Mártonffy Sándorné - Dr. Mészáros István Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

a „Mártonffy Sándorné - Dr. Mészáros István Alapítvány" létesítéséről Jelen Alapító Okiratban az II. pontban megjelölt Alapító -a továbbiakban: alapító- arra vállal kötelezettséget, hogy az alább megjelölt célok érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-F §-ai alapján, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. §-ának b) pontja alapján jogi személyiséggel rendelkező, az alábbiakban megfogalmazott tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében közhasznú szervezetként működő alapítványt (a továbbiakban: alapítvány) hoz létre a következők szerint:

 

I. Az alapítvány neve

Mártonffy Sándorné - Dr, Mészáros István Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 8330 Sümeg, Mártírok u. 1-3, Magyarország

Az alapítvány jogállása: Önálló jogi személy

Közhasznú szervezet

 

II. Az alapító neve és címe:

Dr. Mészáros István H-8474 Csabrendek, Sport u. 13.

 

III. A szervezet közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek

1. A szervezet vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

2. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és helyi, illetve megyei képviselő választáson.

 

Az alapítvány együttműködik különböző szervezetekkel.

Az alapítvány természetes és jogi személyekkel, vállalatokkal, vállalkozásokkal, továbbá bankokkal kialakított kapcsolataiból származó pénzeszközökkel működik.

A vagyon növelése érdekében az alapítvány pályázatokat készít, illetve a kiírt pályázatokon részt vesz.

 

IV. Az alapítvány célja és tevékenységi köre

 

Az alapítvány célja

 

Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak támogatása, valamint a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása.

Az alapítvány filozófiája: a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása abból a célból, hogy a tanulmányaikat -a képességeik minél teljesebb kibontakoztatása mellett- a többi gyermekhez hasonló esélyekkel folytathassák.

 

Az alapítvány stratégiai céljai: a filozófia megvalósításához elengedhetetlen kapcsolatrendszer kiépítése és megfelelő menedzselése, - pályázatok készítése a cél megvalósítása érdekében, szülők bevonása a támogatási rendszerbe.

 

Az alapítvány közhasznú célja:

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 11. pontja)

 

 

Az alapítvány tevékenységi köre

 

1. Az alapítvány cél szerinti tevékenységei közül a közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kht.) 26. § c) pontja szerint: 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 

2. Tanulmányi feladatok támogatása:

 • A hátrányos helyzetű tanulók fokozott tankönyvtámogatása.
 • Tanulmányi kirándulásokon történő részvétel támogatása vagy ingyenes biztosítása.
 • Versenyeken való részvétel támogatása.
 • Tanulmányi ösztöndíj biztosítása.
 • Nyári táborozási hozzájárulás.
 • Sítáborozási hozzájárulás.
 • Színház- és hangverseny-látogatásokhoz való hozzájárulás.
 • Tehetségkutató versenyek rendezése, a versenyek győzteseinek menedzselése.
 • Hagyományteremtő rendezvények szervezése (bálok, könyvbemutatók, stb.).

 

3. Technikai feladatok:

 • Az alapítvány profiljának kialakítása.
 • Folyamatos kapcsolattartás a sajtóorgánumokkal, a médiával.
 • Együttműködés és koordináció a jótékony és közérdekű célú hazai, valamint külföldi szakmai és non-profit szervezetekkel.
 • Az alapítvány céljának megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér biztosítása, az érintett helyszínek felújítása, gondozása.

 

4. Az alapítvány a céljai megvalósítása érdekében a következő feladatok ellátását vállalja: 

 • Jótékonysági gondoskodás elveinek és gyakorlatának ismertetése és népszerűsítése.
 • Támogatja a környezetvédelmi kultúra fejlesztését, továbbá a korábbi természeti állapotok bemutatását.
 • Részt vesz a karitatív célú tevékenységek népszerűsítésében, továbbá a karitatív kultúra megteremtésében.

 

V. Csatlakozás Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egyaránt csatlakozhatnak, ha a IV. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és elfogadják a jelen alapító okirat rendelkezéseit.

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

A csatlakozással nem lehet megváltoztatni az alapítvány célját.

Az új támogatók csatlakozásának, és a csatlakozni szándékozó által - a támogatás felhasználása vonatkozásában - esetlegesen tett kikötések elfogadásáról a Kuratórium egyszerű többségi szavazattal dönt, és döntéséről az adományozót értesíti. Az adományozók saját nevükben, anonim módon, vagy hozzátartozójuk, közösségük, gazdasági társaságuk, társadalmi szervezetük nevében is tehetnek felajánlásokat.

 

A felajánlás tárgya lehet:

 • pénz (tőke, kamat, járadék, értékpapír, deviza)
 • jog (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati jog)
 • szolgáltatás (tevékenység, közreműködés)
 • ingó és ingatlan vagyontárgyak tulajdonjogának átruházása

 

Az alapítvány, a részére támogatásként juttatott devizát és annak kamatait -a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével- devizában is felhasználhatja.

Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozott összeget akár valamely szolgáltatással összefüggésben, előre meghatározott vagyoni előny megszerzése érdekében adják.

Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Kuratórium elnöke részéről adott írásbeli meghatalmazás alapján végezhető.

Az alapítvány vagyona pályázatokon való részvétellel is gyarapítható.

 

VI. Az alapítvány induló vagyona:

Az alapítvány induló vagyona 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) készpénz, amely pénzintézeti számlán elkülönítetten az alapító rendelkezésére áll.

Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével.

 

VII. Az alapítványi vagyon működtetése

Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (Kuratóriumot) illeti meg.

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére köteles fordítani. Az alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon, annak hozadékai és kamatai, továbbá az alapítvány részére juttatott adományok és támogatások használhatók fel.

 

VIII. Az alapítványi vagyon felhasználásának a módja

Az alapítvány Kuratóriuma az alapítvány javára befolyt pénzösszegek függvényében dönt az alapítványi javak felhasználásának a mértékéről és sorrendjéről.

A vagyon felhasználása csak az alapítványi cél megvalósítását szolgálhatja, az alapítványi vagyont az alapítványi cél felhasználására lehet fordítani.

Az alapítvány vagyonából olyan törekvés nyerhet támogatást, amely összhangban van az alapítvány céljaival.

Ennek megfelelően az alapítvány hangsúlyozottan fontosnak tartja:

 • nyilvános pályázatok meghirdetését az alapítvány céljainak megfelelő ismeretterjesztési tevékenységek és projektek támogatására;
 • az alapítvány céljainak a megvalósításában használható kiadványok megjelentetésének a támogatását;
 • az iskolával, illetve annak pedagógusaival és az ifjúságvédelmi felelősével való együttműködést.

Az alapítványi vagyon elhelyezésére bankszámlát kell nyitni.

 

IX. Az alapítvány működése

Az alapítvány működése során, céljai megvalósítása érdekében gazdálkodik vagyonával, vállalkozási tevékenységet kizárólag csak közhasznú céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat; az ebből származó bevételt jelen alapító okiratában meghatározott tevékenységeire fordítja.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végezhet.

Az alapítvány induló vagyona és kamatai az alapítástól számított 5 évig nem nyithatók meg

Addig a működés érdekében, a működés megkezdésekor az alapító 5'000 Ft-ot (azaz ötezer forintot) a Kuratórium rendelkezésére bocsát, továbbá az alapítvány egyéb forrásokból gazdálkodik.

5 éven át évente az alapítvány egyéb forrásokból rendelkezésére álló éves keretéből a tanévzáró ünnepély keretében jutalom adható ki.

Az alapítvány céljainak az elérése érdekében, az alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

 

X. Kuratórium, nyilvánosság

Az alapítvány vagyonát öttagú Kuratórium kezeli (kezelő szerv).

A Kuratórium az alapítvány legfőbb szerve, amely gondoskodik a kitűzött célok megvalósításáról.

A legfőbb szerv egyben az alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve.

A Kuratórium elnökét és tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel.

A Kuratórium — ügyintéző szervként — ellátja az alapítvány ügyeinek operatív viteléhez szükséges tennivalókat, az ügyviteli, adminisztrációs feladatokat, és biztosítja a könyvvezetés vitelét.

A Kuratórium az alapítvány képviseleti szerve. A Kuratórium jogosult az alapítvány vagyonával kapcsolatos mindennemű döntés meghozatalára, gondoskodik annak rendeltetésszerű felhasználásáról és gyarapításáról.

 

A Kuratórium elnöke:

Tobakné Bella Mária, iskolaigazgató (H-8330 Sümeg, Ifjúság u. 23. szám alatti lakos)

 

A Kuratórium tagjai:

 1. Bebesi Józsefné, kuratóriumi titkár (H-8330 Sümeg, Kossuth L. u. 18. 1. em. 4. szám alatti lakos)
 2. Gulkai László, Szülői Szervezet elnöke (H-8330 Sümeg, Simon István u. 47/2.1. emelet 3. szám alatti lakos)
 3. Dömötör Kitti, szociális gondozó (H-8330 Sümeg, Ramassetter u. 4. szám alatti lakos)
 4. Illés Ibolya, védőnő (H-8330 Sümeg, Ifjúság u. 14. szám alatti lakos)

 

Az alapítványt a Kuratórium képviseli, amelynek nevében az elnök vagy kijelölt helyettese jár el.

A Kuratórium elnöke és tagjai munkájukat társadalmi munkában, díjazás nélkül végzik, az alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységük során felmerülő költségeik megtérítésére jogosultak.

Az alapítvány a támogatót, a Kuratórium tagjait, illetve más a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti felelős személyt, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az elnök akadályoztatása esetén -más tartalmú kijelölés hiányában- a Kuratórium titkára helyettesíti az elnököt.

Szerződés érvényességéhez Tobakné Bella Mária elnök (vagy akadályoztatása esetén Bebesi Józsefné kuratóriumi titkár) önálló aláírása szükséges, a bankszámla feletti rendelkezési jog tekintetében képviseleti joggal rendelkezik Tobakné Bella Mária elnök, Bebesi Józsefné kuratóriumi titkár és Gulkai László kuratóriumi tag, akik a képviseleti jogukat egy másik képviseleti joggal felruházott személlyel együttesen gyakorolhatják.

 

A Kuratórium működési szabályzata

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal (félévente) tartja üléseit, biztosítva az alapítvány rendeltetésszerű működtetését. Az ülések összehívásáról az elnök dönt, de azt bármelyik tag is kezdeményezheti. A kuratóriumi tagokat az elnök hívja össze az ülés időpontja előtt legalább 3 nappal kézbesített írásbeli meghívóval. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját és tervezett napirendjét is. A napirendet az elnök állítja össze, azonban bármelyik kuratóriumi tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni. A Kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása esetén a kuratóriumi titkár vezeti. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a Kuratóriumi tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van. Sürgősség esetén abban az esetben, ha a Kuratórium létszáma nem elégséges, az elnök 2 napon belül összehívja a Kuratóriumot, az eredeti napirendi pontok tekintetében annak létszámától független a határozatképessége. A Kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A tanácskozással kapcsolatos adminisztratív feladatokat az elnök (illetve a kuratóriumi titkár) látja el. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a kijelölt jegyzőkönyvvezető gondoskodik. A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke (illetve a kuratóriumi titkár) és a jegyzőkönyv vezetője hitelesíti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a legfőbb szerv döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

A Kuratórium — a jelen Alapító Okirat keretei között - dönt az Alapítvány valamennyi kérdésében, így különösen - de nem kizárólagos jelleggel - a következőkben:

 • támogatandó tevékenységek és személyek körének meghatározása;
 • pályázat kiírása, elbírálása;
 • vagyonérték-megőrző, illetve - növelő vállalkozásokban való részvétel;
 • csatlakozás elfogadása, stb.

A Kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, kiegészítésére ill. mindarról, amiről az alapító dönt.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a közhasznúsági jelentés-elfogadása.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A közhasznú szervezet működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben kötelező a nyilvánosság biztosítása, azaz a Kuratórium nem zárhatja ki a nyilvánosságot a döntéshozatala során. Az ülések nyilvánossága a Kuratórium döntésével esetenként, egyedi ügyekben korlátozható (pl.: adatvédelmi, személyiségi jogi védelmi okokból).

A Kuratórium ülésén az elnök által esetenként meghívott nem kuratóriumi tagok (pl. szakértő, stb.) tanácskozási joggal vehetnek részt.

Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel.

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a szervezet képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet személyesen, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. A képviselő a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 15. munkanapig köteles teljesíteni. A képviselő akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

A szervezet éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a fenti bekezdésben meghatározott feltételekkel.

Az éves beszámoló elfogadására a kuratóriumi döntések elfogadásáról írtak az irányadóak.

A Kuratórium döntéseit a középületnek számító székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az Alapítók részére tájékoztatást ad az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felel.

 

Egyhangú határozat szükséges az alábbi esetekben:

 • amennyiben a kuratórium az alapítvány mindenkori vagyonának 50%-át meghaladó pénzösszeg tekintetében kell döntést hozni, azonban vállalkozási tevékenységre csak az alapítvány mindenkori vagyonának 50%-a használható fel,
 • az éves beszámoló jóváhagyása, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása tárgyában.

A kuratórium egyebekben maga határozza meg ügyrendjét.

 

XI. Vezető tisztségviselők

Az alapítvány vezető tisztségviselői a Kuratórium elnöke és tagjai.

Nem lehet vezető tisztségviselő, illetve nem vehet részt a Kuratórium határozathozatalában az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy sem, aki - az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása kiegyenlítése nélkül - megszűnő közhasznú szervezetnél, annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig töltött be vezető tisztséget.

Nem kizárt, hogy a vezető tisztségviselő személy egyidejűleg több, azonban legfeljebb három közhasznú szervezetnél töltsön be hasonló tisztséget. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy azonban köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

A kuratóriumi tagság megszűnik:

 • lemondással;
 • visszahívással;
 • a tag halálával.

A kuratóriumi tag vagy a Kuratórium egészének visszahívására kizárólag a Ptk. 74/C. §-ának (6) bekezdésében meghatározott esetben kerülhet sor, a visszahívásra az alapító jogosult.

A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapítónak haladéktalanul intézkednie kell a Kuratórium megfelelő kiegészítéséről, az új kuratóriumi tag kijelöléséről. Az alapító jogosult a Kuratórium tagjai körében bekövetkezett személyi változások bejelentésére az alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé.

Az alapítványnál az alapításkor felügyelő szerv nem működik.

Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az 5'000'000 Ft-ot (azaz ötmillió forintot), akkor létre kell hozni az alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg.

 

XII. A beszámolási kötelezettség

Az alapítvány - a vonatkozó jogszabályi előírások szerint összeállított - éves beszámolóját a legfőbb szerv, a Kuratórium hagyja jóvá, a tárgyévet követő május 31-ig. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészítendő közhasznúsági jelentés elfogadása - a jelölt határidőig - sz a Kuratórium hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés, annak valamennyi része - így a számviteli beszámoló is -nyilvános, amelybe bárki - az alapítvány működéséről, az igénybe vehető szolgáltatásairól információ-gyűjtés, tájékozódás érdekében - betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az alapítványi székhelyen biztosítani kell az éves közhasznúsági jelentések és azok valamennyi részének bárki számára történő hozzáférhetőségét; a legutóbbi évi jelentési a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.

 

XIII. Működéssel kapcsolatos szabályok

Az alapítvány nyitott, bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat hozzá, amennyiben: » a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért és elfogadja az alapítvány alapító okiratában foglaltakat, valamint az alapítvány vagyonát bármely módon gyarapítja.

A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. Az alapítvány működése nyilvános, nyújtott szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

Az alapítvány működésének, valamint szolgáltatásai igénybe vételének nyilvánosságra hozatali módjai a következők:

 • Az alapítvány oktatási, ifjúságvédelmi, ismeretterjesztési, kulturális és sport tevékenységét, azok igénybevételi lehetőségeit a cél szerint címzett körben terjeszti intézmények, iskolák stb. írásbeli megkeresésével.
 • Az alapítvány az általa megszervezett programokat, foglalkozásokat, táborokat az önkormányzati lapokban, az önkormányzat hirdetőtábláin, egyéb sajtótermékekben hirdetések, tájékoztatók formájában közzéteszi, a televízióban és rádióban pedig a lehetőségei figyelembe vételével népszerűsíti.
 • Az alapítvány működéséről, az általa nyújtott szolgáltatásokról időszakos kiadványokat, tájékoz tatókat készít és azokat az önkormányzatoknak, iskoláknak, egyéb oktatási intézményeknek postai úton eljuttatja.

A Kuratórium ülésezésével összefüggésben a kuratórium titkárának gondoskodnia kell olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntéseinek a tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Ennek érdekében az ülésekről készített jegyzőkönyveket iratgyűjtőben meg kell őrizni.

A Kuratórium döntéseit, rendelkezéseit - amennyiben azok személyre szólóak - írásban kell közölni az érintettekkel. Ezen értesítések, levelek másolatait meg kell őrizni.

A kialakított kuratóriumi döntések, egyéb alapítványi felhívások, programok az illetékes önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel kerülnek nyilvánosságra. Az alapítvány működése során keletkezett mindennemű iratba (levelezési anyagok, szerződések, bankkivonatok, számlák, nyilvántartások, könyvelés stb.) bárki korlátozás nélkül betekinthet.

 

XIV, Az alapítvány időtartama

Az alapítvány határozatlan időre alakul. Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

 

XV. Az alapítvány megszűnése

Az alapítvány a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben szűnik meg.

Az alapítvány megszűnése a már elvállalt, illetve fennálló kötelezettségeket nem érinti.

A megszűnő alapítványnak az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona az alapítóra száll, aki köteles azt hasonló közcélra fordítani és arról a nyilvánosságot tájékoztatni.

Az ezt meghaladó vagyonrészről a bíróság rendelkezik.

Az alapítvány közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesítem.

 

XVI. Egyéb rendelkezések

Az alapítvány -vállalkozási tevékenységnek nem minősülő- befektetési tevékenységet nem folytat.

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szerinti, illetve a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni.

Az alapítvány a Veszprém Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel kezdi meg működését és nyeri el jogi személyiségét. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. Az alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Az alapító a jelen Alapító Okiratot, mint akaratával mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után két tanú előtt jóváhagyólag, saját kezűleg aláírta.

 

Kelt: Sümegen, 2007. év május hó 21. napján.

 

Dr. Mészáros István Alapító 

Digitális napló

Projektjeink

 

Új Széchenyi terv

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

 

ESZA

 A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

 

 

 

Iskola a facebook-on

Kisfaludy- napok

Rendezvényünk támogatói:

OTP Bank Nyrt. , Hotel Kapitány Wellness, Flóri Virágsarok (Tér Anikó), Construct -  Ker. Kft, Polydekor, Darnay Kálmán Alapítvány, Szülői Szervezet, ÁB Aegon (Barcza Zoltán), Németh Óra-Ékszer, Sarvaly Zrt., Csepregi József vállalkozó, Sissy Fashion, Dekoltázs Kft., Vikória szépségszalon, Scotti udvarház, Magyar Posta, Raák Optika, Horváth Istvánné optika, Avantgárd Sportbolt, Vianni

Szabó Kerttechnika, Agrovilág, Írókéz, Zebra papírbolt, Fókusz, Semmelweis Gyógyszertár, Tip-top Divat, PSF Kft., Virágkuckó, Rita Szépségszalon, Schell, Heineken, Spar, Gasztro Betyár, Thirty’s Étterem, Huber Cukrászda, Tringli Szilveszterné ajándékbolt, Farkas Autósbolt, Cseh Károly-Italker, Euromédia, Schluss Autósbolt, Tutiparty, Farkas Béla, Tourinform-TDM, Videotéka, Oszkai Réka (Kamilla Kézművesbolt), Kustos Gabriella, Varga Kinga, Tóth Tamás, Idegennyelvi munkaközösség, Neuberger-Kovács Beáta, Kőbán Tamásné, Szabados Zsuzsanna, Bolla Sándor, Francia pékség, Czémán Imre, Darvastó Foglalkoztató Intézet, Bútor és Lakberendezési Diszkontáruház (Eőry Dénesné), Allianz Hungária (Molnár Judit), Nemes Húsbolt