Get Adobe Flash player

Tallózó

Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

Makara Melinda
Fogadóóra helye, időpontja: Veszprém, Kossuth u. 10. 2. emelet 218-as szoba, minden
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06-20-4899-621
hónap első hétfő 13-15 óra között
E-mail: makara.melinda@obdk.hu
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

 

 

 

Belépés

Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület

 
 

 Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület

 

 a magyar nyelv és irodalom tantárgyban,

 

a 9. évfolyam kompetenciaalapú oktatási programja szerint

 

- Tanmenet -

 

Magyar irodalom és nyelvtan, szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület –TÁMOP 3.1.4.

 

 

 

 

 

Éves óraszám:                    148 óra

 

 

 

Magyar irodalom :             111 óra

 

 

 

Magyar nyelv:                     37 óra

 

 

 

Magyar irodalom - 9. évfolyam (Kompetencia alapú tanmenet)

 

 

 

Oktatási cél: Az irodalom szerepe életünkben, az antik világ irodalmai, a Biblia szépirodalmi szerepe, a középkori európai költészet, a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus az irodalomban.

 

Képzési cél: Az olvasási kultúra fejlesztése, fogalmazási képesség, szövegalkotási készség fejlesztése, gyakorlása, az egyes műfajok speciális vonásainak gyakoroltatása.

 

Nevelési cél: Az irodalom tisztelete, a helyes nyelvhasználat, a kultúrák sokszínűségének elfogadása.

 

 

 

Az évfolyamon kiemelt célunk az alábbi kompetenciaterületek fejlesztése:

 

1.      a kommunikációs kompetencia területén

 

-          a beszédkészség fejlesztése

 

-          szókincsfejlesztés

 

-          szóbeli szövegek alkotása és megértése

 

-          a nem verbális kommunikáció esetén irodalmi szövegekre való reflektálás rövid esszék, esszék és otthoni dolgozatok formájában

 

-          az olvasott szöveg megértése, különböző stílusok felismerése

 

-          különféle olvasási stratégiák alkalmazása

 

-          írott információk, adatok és fogalmak gyűjtése és feldolgozása

 

-          jegyzet és vázlatkészítés gyakorlása

 

-          releváns és irreleváns információk közti különbségtétel

 

2.      a személyes kompetencia és együttműködés területén

 

- nyitottság az élmény befogadásra

 

- egyéni stílus kialakításának alaplépései

 

- gondolatok, vélemények kifejezésének képessége

 

- erkölcsi kérdések, motiváció felismerése, erkölcsi következtetések levonása

 

Magyar nyelv – 9. évfolyam (Kompetencia alapú tanmenet)

 

 

 

Oktatási cél: A leíró magyar nyelvtani rendszer, annak ismeretanyaga, helyesírási, nyelvhelyességi tudnivalói. A kommunikáció ismeretanyaga.

 

 

 

Nevelési cél: A magyar nyelv értéki, esztétikai érzék fejlesztése, nyelvi igényesség igénye.

 

 

 

Képzési cél: A tanulmányokhoz szükséges íráskészség, szövegértési és szövegalkotási, fogalmazási készség fejlesztése.

 

 

 

Az évfolyamon kiemelt célunk az alábbi kompetenciaterületek fejlesztése a magyar nyelvtan órán:

 

1.      a kommunikációs kompetencia területén

 

-          beszédkészség fejlesztése

 

-          szókincsfejlesztés

 

-          szóbeli szövegek alkotása és megértése hétköznapi kommunikációs helyzetekben

 

-          képi információk alapján szövegalkotás

 

-          érvelés, logikus gondolkodásmenet fejlesztése

 

-          magabiztos fellépés, ha nyilvánosság előtt kell beszélni

 

-          különböző stílusrétegek felismerése

 

-          az olvasott szöveg megértésének fejlesztése

 

-          írott információk, adatok, fogalmak gyűjtése és feldolgozása

 

-          jegyzet és vázlatkészítés gyakorlása

 

-          releváns és irreleváns információk közti különbségtétel

 

2.      személyes kompetencia és együttműködés területén

 

-          egyéni stílus kialakításának alaplépései

 

-          gondolatok, vélemények kifejezésének képessége

 

-          önellenőrzés, a hibajavításban önállóság

 

-          gesztusnyelv megfelelő használata

 

-          kreativitás

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom - éves óraszám: 111 óra, heti óraszám: A hét: 2 óra, B hét: 4 óra

 

 

 

Témakörök:

 

 

 

I.                    Bevezetés. Az irodalom mint tudomány és művészet.        3 óra

 

II.                A mítoszok és a Biblia                                                         11 óra

 

III.              A görög eposzok világa                                                        10 óra

 

IV.             A görög líra, színház és dráma                                             13 óra

 

V.                A római irodalom jellegzetes szerzői                                    9 óra

 

VI.             A középkori világ-és magyar irodalom                                20 óra

 

VII.           A reneszánsz költészet és próza                                            21 óra

 

VIII.        A reneszánsz színház és dráma                                              8 óra

 

IX.             A barokk és a klasszicizmus                                                  12 óra

 

X.                Ismétlés, rendszerezés                                                            4 óra

 

 

 

Tankönyv:

 

 

 

Mohácsy Károly: Irodalom 9. évfolyam (színes, kompetencia alapú tankönyv), Krónika Nova Kiadó

 

 

 

Felhasznált segédanyagok:

 

 

 

www. sulinovaadatbank.hu / kompetencia alapú programcsomagok / „A” csomag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv - éves óraszám: 37 óra, heti óraszám: A hét: 1 óra, B hét: 1 óra

 

 

 

Témakörök:

 

 

 

I.              Ismétlés, könyv és könyvtárhasználat                                                 2 óra

 

II.            Kommunikáció, tömegkommunikáció                                                4 óra                            

 

III.         A nyelvi szintek                                                                                 13 óra

 

IV.         A szóalkotás módjai                                                                             3 óra

 

V.           Helyesírásunk                                                                                       8 óra

 

VI.         Jelentéstan                                                                                            3 óra

 

VII.            Összefoglalás, ellenőrzés, ismétlés                                                       4 óra

 

 

 

Tankönyv:

 

 

 

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv a 9. évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó

 

 

 

Felhasznált segédanyagok:

 

 

 

www. sulinovaadatbank.hu / kompetencia alapú programcsomagok / „A” csomag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanmenet a magyar irodalom tantárgyhoz a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen:

 

 

 

Tanóra

Tanóra címe

Fejlesztendő kompetenciák/ Alkalmazandó módszerek

Fogalmak

 

Tanulásszervezés / munkaforma

Eszközszükséglet

        

IKT

Sulinova adatbank (segédanyagok)

 

1.

Irodalmi bevezetés

> szövegértés >szövegalkotás >megértési stratégiák->predikciók

>szociális kompetencia

>diszpozíciós képességek fejlesztése >gondolkodási képességek fejlesztése >gondolkodási műveletek fejlesztése

 

irodalom, vers, irodalmi mű, műnem, műfaj, befogadó,

poétika

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

 

internet, számítógép

Szövegértés – szövegalkotás 9. évfolyam 1. fejezet

A beavatás fogalma, rítusa, változatai

2.

Műnemek, műfajok: A novella megközelítési módjai-Kosztolányi Dezső: A kulcs

>szövegértés

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

>feladatmegoldó képesség

dramatizálás, asszociáció, illusztráció, novella, irányított tanulás

egyéni, pár, kooperatív

szövegszerkesztő program, internet

Szövegértés - szövegalkotás9. évfolyam 1. fejezet

Kosztolányi Dezső: A kulcs című novellájának értelmezése

 

3.

Érték és értékelés

> szövegértés >szövegalkotás>kommunikációs kompetencia

> tanulási önszabályozási képességek

> önálló tanulás

olvasásmegértés, olvasástechnika, önismeret, novella, Kosztolányi Dezső

egyéni, pár

 

Szövegszerkesztő, internetes keresőprogram

Szövegértés – szövegalkotás 9. évfolyam1.fejezet Összehasonlító novellaelemzés

 

4.

Mítosz, mitológia

> szövegértés

>szövegalkotás

>gondolkodási képességek fejlesztése,

>kommunikációs képességek fejlesztése, > irányított tanulás

 

mitológia, vallás, ókor, mítosz, görög mitológia, Homérosz, mítosz, rítus, kultusz Kalevala, Gilgames

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka, egyéni munka

 

Internet, szövegszerkesztő program, PPS

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 4. fejezet Mítosz és drámai történet

 

5.

A Prométheusz-mítosz

> szövegértés >szövegalkotás >kreativitás

>kommunikációs képességek fejlesztése >íráskészség

 

görög mitológia, Zeusz,

genealógia, káosz, antropomorf istenek

 

egyéni, csoport/kooperatív csoportmunka, frontális osztálymunka

Powerpoint bemutató

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam 1. fejezet

A homéroszi eposzok és a görög mitológia viszonya

6.

A görög mitológia

>szövegértés

>szociális

>lényegkiemelés

>vázlatírás, elemzés

>olvasás és íráskészség fejlesztése

monoteizmus, politeizmus antropomorf istenek

 

egyéni, csoport/kooperatív csoportmunka, frontális osztálymunka

 

Internet, táblázatkezelő, szövegszerkesztő program

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam 1. fejezet

A homéroszi eposzok és a görög mitológia viszonya

7.

A Biblia fő jellemzői

>szövegértés >lényeglátás

>releváns-irreleváns információk elkülönítése

>diszpozíciós képességek fejlesztése >gondolkodási képességek fejlesztése

>figyelem koncentráció

Biblia, kánon, Septuaginta, Újszövetség,

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka, egyéni munka

 

Powerpoint bemutató, internet

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 3. fejezet A Biblia és az irodalom

 

 

 

 

 

8.

A teremtés –és vízözön mítosz

>szövegértés

>lényegkiemelés

>vázlatírás, elemzés >olvasás és íráskészség fejlesztése

 

bűn és bűnhődés motívum, genezis

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka,

 

internet

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 3. fejezet A Biblia és az irodalom- a nyelvi tevékenység, mint világalakítás, és mint kapcsolattartás

9.

Zsoltárok könyve

>szövegértés >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése >íráskészség

 

 

zsoltár

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, egyéni munka

Szövegszerkesztés, internet

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 3. fejezet Zsoltárok és utóéletük egy-egy példával

10.

Jónás könyve

>szövegértés

>szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése >íráskészség

 

próféta parabola, példázat,

példabeszéd,

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka

 

PPS

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 3. fejezet Egy bibliai történet és parafrázisa

 

 

 

11.

Az Újszövetség

>szövegértés

>szövegalkotás >szociális kompetencia

>diszpozíciós képességek fejlesztése >gondolkodási képességek fejlesztése

evangélium, evangélisták

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka

Internetes kutatómunka

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 3. fejezet Biblia és képzőművészet

12.

A tékozló fiú

>szövegértés

>szociális kompetencia

>diszpozíciós képességek fejlesztése >gondolkodási képességek fejlesztése

 

parabola, példázat

egyéni, pár

 

Szövegszerkesztés, powerpoint

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 3. fejezet Példabeszédek és utóéletük

 

 

 

13.

Összefoglalás

>lényeglátás >kreativitás >szövegalkotás

> lényegkiemelés

>vázlatírás, elemzés

>olvasás és íráskészség fejlesztése

Eddig tanult fogalmak

Frontális, csoportmunka

 

 

14.

Ellenőrzés

teszt

 

 

 

 

15.

A görög kultúra. A homéroszi eposzok

>szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>tanulási önszabályozási képességek/önálló

tanulás

Homéroszi kérdés, Trója,

Múzsa, eposz

 

Egyéni, pár

internet

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 2. fejezet Eposzi hagyomány, eposzindítások


16.

Iliász: cselekmény, szerkezet

>szövegértés >szövegalkotás

>szociális kompetencia

>lényegkiemelés >vázlatírás, elemzés >olvasás és íráskészség fejlesztése

Trójai mondakör, Homérosz, Íliász,

eposzi kellékek, lineáris szerkesztés

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka, egyéni munka

 

PPS

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 2. fejezet Eposzi hagyomány, eposzindítások

17.

Iliász: embereszmény

>szövegértési

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>diszpozíciós képességek fejlesztése/gondolkodási műveletek

 

hübrisz

egyéni, pár, kooperatív

 

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 2. fejezet Eposzi hagyomány, eposzindítások

18.

Odüsszeia: szerkezet, cselekmény

>lényeglátás >kreativitás >szövegalkotás

>lényegkiemelés >vázlatírás, elemzés >olvasás és íráskészség fejlesztése

Utazás toposz.

Egyéni, pár

internet

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 2. fejezet Odüsszeia

19.

Odüsszeia II.

>szövegértés

>lényegkiemelés

>önellenőrzés-önértékelés

> irányított

tanulás

 

 

Világkép, hőseszmény

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka

 

 

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 2. fejezet Odüsszeia


20.

Odüsszeia: új embereszmény

>lényeglátás

>kreativitás >szövegalkotás

Embereszmény, hőstípusok, etika, hűség

egyéni, pár, kooperatív

PPS

Szövegértés-szövegalkotás 9. évfolyam 2.fejezet Odüsszeia

21.

A verselési kérdések

>szövegértés

>szövegalkotás >asszociációs készség, fantázia

>diszpozíciós képességek fejlesztése/gondolkodási műveletek

 

hexameter, versláb, spondeus, daktilus, görög líra,verstípus,ritmus, verselés, verslábak,

hexameter, pentameter, disztichon, jambus

Frontális, egyéni, pármunka

 

 

22.

Az eposzi műfaj

>lényeglátás

>kreativitás >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése >íráskészség

 

 

eposzi kellékek

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka

 

 

 

23.

Összefoglalás

>lényegkiemelés

 

Frontális, egyéni, pár

 

 

24.

Ellenőrzés

 

teszt

 

 

 

25.

A görög líra

>szövegértés >szövegalkotás, >szociális, >kommunikációs kompetencia

ősköltészet, műnem, műfaj, verstípus, lírai én, befogadó,

szubjektivitás

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

PPS

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 1. fejezet Két pillanatkép az antik lírából


26.

Elégiák, epigrammák

>lényeglátás

>kreativitás >szövegalkotás

>lényegkiemelés >vázlatírás, elemzés >olvasás és íráskészség fejlesztése

elégia, epigramma

Frontális, egyéni, pármunka

 

 

27.

Dalköltészet: Szapphó

>szövegértés, >szövegalkotás, >szociális kompetencia

>diszpozíciós képességek fejlesztése/gondolkodási műveletek

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozási képességek

>önálló

tanulás

 

dal, szapphói strófa, Leszbosz, szerelem

egyéni, pár, kooperatív

internet

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 1. fejezet Két pillanatkép az antik lírából

28.

Alkaiosz, Anakreón

>szövegértés

>szövegalkotás >asszociációs készség, fantázia

>olvasás és íráskészség fejlesztése

 

szerelmi dal,

bordal,aiol,  alkaioszi versszak,

 

Frontális, csoportmunka

internet

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 1. fejezet Két pillanatkép az antik lírából


29.

A görög dráma és színház

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs >képességek fejlesztése, >íráskészség

 

dráma, Dionüsszosz kultusz

egyéni, pár, kooperatív

PPS

Szövegértés szövegalkotás 9. évfolyam 4. fejezet A konfliktusos drámák

30.

A dráma műfajszerkezete

>szövegértés

>szövegalkotás >asszociációs készség, fantázia

 

expozíció, bonyodalom, konfliktus, krízis

egyéni, pár, kooperatív

Internet, szövegszerkesztő

Szövegértés szövegalkotás 9. évfolyam 4. fejezet A konfliktusos drámák

31.

A thébai mondakör, Szophoklész

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>tanulói megbeszélés, >tanulói gyakorlat, >önellenőrzés-önértékelés

 

dráma, színház, tragédia, komédia, előadás

egyéni, pár, kooperatív

 

Szövegértés szövegalkotás 9. évfolyam 4. fejezet Dráma

32.

Az Antigoné szerkezete

>szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>lényegkiemelés >vázlatírás, elemzés, >olvasás és íráskészség fejlesztése

epeiszodion, sztaszimon,

Frontális, kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés szövegalkotás 9. évfolyam 4. fejezet A konfliktusos drámák


33.

Az Antigoné szerkezete

>szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>diszpozíciós képességek fejlesztése

akció, dikció, drámai szerkezet, drámai szerkezet

Kooperatív csoportmunka

PPS

Szövegértés szövegalkotás 9. évfolyam 4. fejezet A konfliktusos drámák

34.

Jellemek az Antigonéban

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>önszabályozási képességek

>önálló

tanulás

 

szereplők, főhős, ellenhős,

mellékszereplők, önfeláldozás, makacsság

Egyéni, pármunka

 

Szövegértés szövegalkotás 9. évfolyam 4. fejezet A konfliktusos drámák

35.

Összefoglalás

 

 

 

 

 

36.

Esszé

 

 

 

 

 

37.

Esszé

 

 

 

 

 

38.

A római költészet

 >szövegértés

>szövegalkotás->megértési stratégiák-predikciók

> szociális

>kommunikációs képességek fejlesztése

római líra, műnem, műfaj, verstípus, ritmus, verselés,

verslábak, lírai én, szerelem, erotika, szerelmes költészet, nuga, Julius Caesar,

Catullus

Frontális, kooperatív csoportmunka

Internetes keresőprogram

 

39.

Catullus

>szövegértés

>szövegalkotás

>megértési stratégiák-predikciók

> irányított tanulás

verstípus, ritmus, verselés,

verslábak, lírai én, szerelem, erotika, szerelmes költészet, nuga, Julius Caesar,

Catullus

Frontális, kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 1. fejezet Két pillanatkép az antik lírából

40.

Vergilius

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>gondolkodási

képességek fejlesztése

pásztori költészet, bukolika, Theokritosz, Radnóti Miklós, ekloga,

Theokritosz, bukolika, eclogae, idill, Radnóti Miklós, Csokonai, Fazekas Mihály

 

Egyéni, kooperatív

 

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 1. fejezet Két pillanatkép az antik lírából

41.

Eclogák

>szövegértés, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

ekloga,

Theokritosz, bukolika, eclogae, idill, Radnóti Miklós, Csokonai, Fazekas Mihály

Frontális, egyéni, pármunka

PPS

 

42.

Vergilius: Aeneis

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>gondolkodási

képességek fejlesztése

Aeneas, hőstípus

Frontális, kooperatív

 

 

43.

Horatius: Carmenek

>szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >feladatmegoldó

 

arany középszer, hajó allegória, carpe diem

egyéni, páros munka

internet

Szövegértés, szövegalkotás 10. évfolyam 1. fejezet Horatius noster

 

 


44.

Horatius: Carmenek

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

individualizmus, múzsa, aurea mediocritas, sztoicizmus

kooperatív

 

Szövegértés, szövegalkotás 10. évfolyam 1. fejezet Horatius noster

45.

Összefoglalás

 

 

 

 

 

46.

Ellenőrzés

 

teszt

 

 

 

47.

A középkori irodalom

>Szövegértés, >szövegalkotás

>tanulási önszabályozási képességek

>önálló

tanulás

 

középkor, latin nyelv, egyetem, középkori irodalom, egyházi irodalom,egyetemesség, szerzetesek, Szent Ágoston,

Frontális, egyéni, pármunka

internet

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma

48.

Ókeresztény korszak

>Szövegértés

>Szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>lényegkiemelés

kódex, szerzetesrend, ora et labora, bencés

Kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma

49.

Ókeresztény korszak

>Szövegértés, >szövegalkotás, >szociális kompetencia

Vallomások, filozófia

frontális,egyéni, pármunka

 

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma


50.

Himnuszok

>Szövegértés, >szövegalkotás, >szociális kompetencia

>diszpozíciós képességek fejlesztése

himnusz, planctus

Frontális, egyéni, kooperatív

 

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma

51.

Halotti beszéd és könyörgés

>szövegértés, >szövegalkotás->megértési stratégiák-predikciók, >szociális

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

Pray kódex, alliteráció, tőismétlés

frontális, egyéni

internet

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma

52.

Ómagyar Mária-siralom

>Szövegértés

>Szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>önálló

tanulás

 

Rímek, himnusz, óda, zsolozsma, ima, gregorián, imitáció, planctus,imádság, zsoltár,

zsolozsma,lithurgia, gregorián

frontális, egyéni, pármunka

 

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma

53.

Legendák: Margit legenda

>Szövegértés, >szövegalkotás

>megértési stratégiák-predikciók, >szociális

legenda, szentté avatás, csoda

Kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma


54.

Lovagi irodalom

Szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

lovagregény, lovageposz, bárd, skald, igric, Arthur, Osszián, Edda, Nibelung, lovag,

Chlodvig

frontális, egyéni, pármunka

 

 

55.

Lovagi irodalom

>szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

trubadúr, minnäsenger

frontális, egyéni, pármunka

 

 

56.

Vogelweide

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>önálló tanulás

 

középkori világi költészet, trubadúr, műfaj,

szerelem, trubadúr, plátói szerelem

Kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 9. évfolyam 8. fejezet A csavargó alakja a művészetben

57.

Vágáns költészet

>Szövegértés

>Szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

vágáns líra,

műfaj, szerelem, goliárd, carmina Burana, Orff, vágánsok,

frontális, egyéni, pármunka

 

Szövegértés,  szövegalkotás 9.    évfolyam 8. fejezet A csavargó alakja


58.

Dante

>Szövegértés, >szövegalkotás->megértési stratégiák-predikciók, >szociális

reneszánsz, eposz,

látomás, Beatrice, invesztitúra háború, Medici, dózse, prior, guelf párt, ghibellin párt

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

internet

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma

59.

Dante: isteni színjáték

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

tercina, allegória, filozófiai költemény

Frontális, pármunka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma

60.

Dante: isteni színjáték

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

emberiségköltemény

Kooperatív csoportmunka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma

61.

Dante: Pokol

>Szövegértés, >szövegalkotás->megértési stratégiák-predikciók, >szociális

Purgatórium, pokol

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

internet

Szövegértés szövegalkotás 11. évfolyam 2. fejezet A középkor irodalma


62.

Villon

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

vágáns líra, ballade, szerelem, szleng, vallásos líra, Villon, Testamentum,

ritmus, verselés, rím, oktáva, ballade, dance macabre

Frontális, pármunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 9. évfolyam 8. fejezet A csavargó alakja a művészetben

63.

Balladák

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

ballada – forma, haláltánc

Kooperatív csoportmunka

internet

Szövegértés, szövegalkotás 9. évfolyam 8. fejezet A csavargó alakja a művészetben

64.

Balladák

>Szövegértés, >szövegalkotás->megértési stratégiák-predikciók, >szociális

akrosztikon

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés, szövegalkotás 9. évfolyam 8. fejezet A csavargó alakja a művészetben

65.

Összefoglalás

 

 

 

 

 

66.

Ellenőrzés

 

 

 

 

 

67.

A reneszánsz és a humanizmus

>Szövegértés

>Szövegalkotási

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

reneszánsz, stílus, humanizmus, eszme

Frontális, pármunka

internet

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

68.

Petrarca: Daloskönyv

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

szonett

Kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

69.

Petrarca: Daloskönyv

>Szövegértés

>Szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozás

 

 

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet Reneszánsz

70.

Bocaccio: Dekameron

>Szövegértés

>Szövegalkotási

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

novella, pestisleírás reneszánsz, Dekameron

Frontális, pármunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

71.

Bocaccio:Dekameron

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

élet-halál

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma


72.

Bocaccio: Dekameron

>Szövegértés

>Szövegalkotási

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

PPS

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

73.

Janus Pannonius

>Szövegértés

>Szövegalkotási

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

magyar reneszánsz

költészet, humanizmu

Kooperatív csoportmunka

PPS

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

74.

Pannonius elégiái

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

Teológia, reformáció

Frontális, pármunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3.fejezet

75.

Pannonius elégiái

>Szövegértés

>szövegalkotás >asszociációs készség, fantázia

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozás

 

 

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma


76.

Pannonius epigrammái

>Szövegértés

>szövegalkotás >asszociációs készség, fantázia

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozás

 

epigramma

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

77.

Bibliafordítások

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

Sylvester, Károlyi-biblia

Kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

78.

Balassi Bálint

>Szövegértés

>Szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozás

 

Istenes költészet, szerelmi

költészet, tavaszének, vitézi költészet,

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

Internet, PPs

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma


79.

Balassi-kódex

>Szövegértés, >szövegalkotás->megértési stratégiák-predikciók, >szociális

 

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

Internet, PPS

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet

80.

Balassi a szerelem költője

>Szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

Losonczy Anna, Júlia-versek, Anna-versek, Célia-versek,

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

81.

Balassi vitézi lírája

>Szövegértés

>Szövegalkotási

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

reneszánsz kompozíció

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

82.

Balassi istenes versei

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

személyes istenkép

Frontális, pármunka

internet

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma


83.

Balassi istenes versei

>Szövegértés

>Szövegalkotási

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

Frontális, pármunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet

84.

Összefoglalás

 

 

 

 

 

85.

Ellenőrzés

 

teszt

 

 

 

86.

Esszé

szövegalkotás

 

 

 

 

87.

Esszé

szövegalkotás

 

 

 

 

88.

Az angol reneszánsz. Shakespeare

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>tanulói megbeszélés, >tanulói gyakorlat, >önellenőrzés-önértékelés

 

farce, commedia del arte

Kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

89.

A reneszánsz színház

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>tanulói megbeszélés, >tanulói gyakorlat, >önellenőrzés-önértékelés

dráma, reneszánsz, Shakespeare, színház

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

internet

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma


90.

Rómeó és Júlia

>szövegértés

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

>feladatmegoldó képesség

angol reneszánsz színház, humanizmus, színház, London,

Globe, Shakespeare, szerelem, végzet

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

Internet, DVD

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

91.

Jellemek

>szövegértés

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

>feladatmegoldó képesség

 

Kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet

92.

Szerkezet

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

Reneszánsz szabályszerűség

Frontális, pármunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma


93.

Szerkezet

>Szövegértés

>Szövegalkotási

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

Kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 3. fejezet A reneszánsz és a reformáció irodalma

94.

Összefoglalás

 

 

 

 

 

95.

Ellenőrzés

 

 

 

 

 

96.

A barokk

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

barokk, barokk művészet, barokk irodalom, ellenreformáció,

abszolutizmus, monumentalitás, dinamizmus, dekadencia

Frontális, pármunka

Internet PPS

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 4. fejezet A barokk Magyarországon

97.

Pázmány Péter

>szövegalkotás

>szociális kompetencia

>lényegkiemelés >vázlatírás, elemzés >olvasás és íráskészség fejlesztése

katolikus megújulás, teológia

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 4. fejezet A barokk Magyarországon

98.

Zrínyi Miklós

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

hadtörténet

Kooperatív csoportmunka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 4. fejezet A barokk Magyarországon

99.

A barokk eposz

>szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >feladatmegoldó

 

Eposz, történelmi koncentráció

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

internet

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 4. fejezet A barokk Magyarországon

100.

A barokk eposz

>Szövegértés, >szövegalkotás->megértési stratégiák-predikciók, >szociális

történelmi koncentráció

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

internet

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 4. fejezet A barokk Magyarországon

101.

A klasszicista dráma

>szövegalkotás

>szociális kompetencia

>lényegkiemelés >vázlatírás, elemzés >olvasás és íráskészség fejlesztése

szerepjáték, testbeszéd, kreatív tevékenység, színház, francia klasszicizmus

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

 

Szövegértés, szövegalkotás 11. évfolyam 4. fejezet A barokk Magyarországon

102.

Moliére

>Szövegértés

>szövegalkotás >asszociációs készség, fantázia

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozás

 

komédia

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

film

 

103.

Tartuffe

>szövegértés

>szövegalkotás

>megértési stratégiák-predikciók

> irányított tanulás

Jellemkomikum, helyzetkomikum

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

Multimédia PC, projektor, vászon

 

104.

A Tartuffe szerkezete

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

 

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

Multimédia PC, projektor, vászon

 

105.

A Tartuffe jellemei

>Szövegértés

>szövegalkotás >asszociációs készség, fantázia

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozás

 

jellemábrázolás

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

 

 

106.

Összefoglalás

 

 

 

 

 

107.

Ellenőrzés

 

 

 

 

 

108.

Tanév végi ismétlés

 

 

 

 

 

109.

Rendszerezés

 

 

 

 

 

110.

Tanév végi ismétlés

 

 

 

 

 

111.

Az éves munka értékelése

 

 

 

 

 

 

Tanmenet a magyar nyelv tantárgyhoz a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen:

 

Tanóra

Tanóra címe

Fejlesztendő kompetenciák/ Alkalmazandó módszerek

Fogalmak

 

Tanulásszervezés / munkaforma

Eszközszükséglet

 

IKT

Sulinova adatbank (segédanyagok)

 

1.

Ismétlés

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

tanult nyelvi ismeretek

frontális, páros munka

PPS

 

2.

Könyv és könyvtárhasználat

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

anyaggyűjtés

Kooperatív csoportmunka, egyéni munka

 

 

3.

A kommunikáció

>beszédkészség fejlesztése

>szókincsfejlesztés

>kommunikációs képességek fejlesztése

Kommunikáció, tömegkommunikáció, közlésfolyamat tényezői

frontális munka, differenciálás

PPS

 


4.

Médiaműfajok. A tájékoztató médiaműfajok

>szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >feladatmegoldó

 

hír, tudósítás, interjú, riport

Frontális, egyéni, pár

Multimédia PC, projektor, vászon

 

5.

A véleményközlő sajtóműfajok

>lényeglátás, >kreativitás, >szövegalkotás

>tanulói megbeszélés, >tanulói gyakorlat, >önellenőrzés-önértékelés

 

cikk, glossza, jegyzet

Kooperatív csoportmunka

internet

 


6.

Rádiós és televíziós műfajok

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás >nyelvhelyesség

>gondolkodási

képességek fejlesztése

műsortípusok jellemzői

frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

Szövegszerkesztő program

 

7.

A beszéd és a nyelv

>lényeglátás,

>kreativitás, >szövegalkotás

>kommunikációs képességek fejlesztése,

 >irányított tanulás

a beszéd, nyelv

frontális munka, differenciálás

PPS

 

8.

A beszédhangok képzése

>Szövegértés, >szövegalkotás->megértési stratégiák-predikciók, >szociális

hangképző szervek, fonéma, hangalak, betű

egyéni, páros munka

PPS

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

Hangok és hangtani jelenségek

 

9.

A magánhangzók képzésének jellemzői

>szövegértés,

>helyes ejtés

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó,

>tanulási önszabályozás

 

magánhangzó törvények – ismétlés

Kooperatív csoportmunka

internet

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

Hangok és hangtani jelenségek

 


10.

A mássalhangzók képzésének jellemzői

>szövegértés,

>helyesírás

>feladatmegoldó,

>tanulási önszabályozási képességek

>önálló tanulás

 

mássalhangzó-törvények - ismétlés

egyéni, csoport/frontális osztálymunka, frontális osztálymunka

internet

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

Hangok és hangtani jelenségek

 

11.

A szóelemek. A szóelemek típusai

>szövegértés

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

>feladatmegoldó képesség

tő –és toldalékmorfémák

páros munka, differenciálás

internet

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam 1-2. fejezet

A hangtan és az alaktan kapcsolata

 

 

12.

A szóalkotás módjai. Szóképzés és szóösszetétel

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás >nyelvhelyesség

>gondolkodási

képességek fejlesztése

szóképzés, szóösszetétel - ismétlés

frontális, egyéni

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam 1-2. fejezet

A hangtan és az alaktan kapcsolata

 

13.

A ritkább szóalkotási módok

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

szóelvonás, rövidülés, mozaik és betűszók

páros munka

internet

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

A hangtan és az alaktan kapcsolata

 

14.

Összefoglalás

 

 

 

 

 

15.

Ellenőrzés

 

 

 

 

 

16.

A szavak. A szófajok I.

>Szövegértés

>szövegalkotás >asszociációs készség, fantázia

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozás

 

alapszófajok - ismétlés

egyéni, páros munka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

A hangtan és az alaktan kapcsolata

 


17.

A szófajok II.

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

viszonyszók, mondatszók

egyéni, csoportmunka

 

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

A hangtan és az alaktan kapcsolata

 

18.

A szószerkezetek I.

>Szövegértés, >szövegalkotás->megértési stratégiák-predikciók, >szociális

hozzárendelő szerkezet - ismétlés

páros munka

 

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

A hangtan és az alaktan kapcsolata

 

19.

A szószerkezetek II.

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

alá és mellérendelő szerkezet

páros munka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

A hangtan és az alaktan kapcsolata

20.

A mondatok I.

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

gyakorlás

egyéni

 

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

 

21.

A mondatok II.

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

mondatfajták

frontális

internet

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

 

22.

Helyesírásunk rendszere

>Szövegértés

>Szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozás

 

nyelvünk helyesírási jellemzői - ismétlés

Kooperatív csoportmunka

PPS

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

 

23.

Helyesírásunk alapelvei

>lényeglátás >kreativitás >szövegalkotás

>lényegkiemelés >vázlatírás, elemzés >olvasás és íráskészség fejlesztése

ismétlés

frontális, egyéni

internet

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

 


24.

Helyesírásunk szabályai I.

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

egybe és különírás

szövegértés

páros munka, egyéni

 

 


25.

Helyesírásunk szabályai II.

>Szövegértés

>Szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>gondolkodási

képességek fejlesztése

>feladatmegoldó, tanulási önszabályozás

 

a kezdőbetű

Kooperatív csoportmunka

 

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

 

26.

Helyesírásunk szabályai III.

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

idegen szavak helyesírása

frontális, egyéni

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

 

27.

Helyesírásunk szabályai IV.

>Szövegértés

>Szövegalkotási

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

írásjelek

páros munka

internet

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

 

28.

Jelek és jelrendszerek

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

a jel

frontális, egyéni

PPS

 

29.

Jel, jelentés, szójelentés

>szövegértés

>szövegalkotás

>kreativitás

a nyelvi jelek

Kooperatív csoportmunka

PPS

 


30.

Hangalak és jelentés

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

hangalak és jelentés kapcsolata

frontális, páros munka

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

 

31.

Összefoglalás I.

>Szövegértés

>Szövegalkotási

>asszociációs készség, fantázia

>kommunikációs képességek fejlesztése, >irányított tanulás

 

 

 

 

32.

Összefoglalás II.

Szövegértés

>szövegalkotás

>asszociációs készség, fantázia

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

 

Frontális munka, egyéni

Multimédia PC, projektor, vászon

Szövegértés-szövegalkotás 11. évfolyam

1-2. fejezet

 

33.

Ellenőrzés

>lényeglátás,

>kreativitás,

>szövegalkotás

>diszpozíciós képességek fejlesztése

>gondolkodási műveletek, képességek fejlesztése

 

egyéni

 

 

34.

Ismétlés, rendszerezés

 

 

 

PPS

 

35.

Tanév végi ismétlés

 

 

 

Multimédia PC, projektor, vászon

 


36.

Tanév végi ismétlés

 

 

 

 

 

37.

Tanév végi ismétlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitális napló

Projektjeink

 

Új Széchenyi terv

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

 

ESZA

 A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

 

 

 

Iskola a facebook-on

Kisfaludy- napok

Rendezvényünk támogatói:

OTP Bank Nyrt. , Hotel Kapitány Wellness, Flóri Virágsarok (Tér Anikó), Construct -  Ker. Kft, Polydekor, Darnay Kálmán Alapítvány, Szülői Szervezet, ÁB Aegon (Barcza Zoltán), Németh Óra-Ékszer, Sarvaly Zrt., Csepregi József vállalkozó, Sissy Fashion, Dekoltázs Kft., Vikória szépségszalon, Scotti udvarház, Magyar Posta, Raák Optika, Horváth Istvánné optika, Avantgárd Sportbolt, Vianni

Szabó Kerttechnika, Agrovilág, Írókéz, Zebra papírbolt, Fókusz, Semmelweis Gyógyszertár, Tip-top Divat, PSF Kft., Virágkuckó, Rita Szépségszalon, Schell, Heineken, Spar, Gasztro Betyár, Thirty’s Étterem, Huber Cukrászda, Tringli Szilveszterné ajándékbolt, Farkas Autósbolt, Cseh Károly-Italker, Euromédia, Schluss Autósbolt, Tutiparty, Farkas Béla, Tourinform-TDM, Videotéka, Oszkai Réka (Kamilla Kézművesbolt), Kustos Gabriella, Varga Kinga, Tóth Tamás, Idegennyelvi munkaközösség, Neuberger-Kovács Beáta, Kőbán Tamásné, Szabados Zsuzsanna, Bolla Sándor, Francia pékség, Czémán Imre, Darvastó Foglalkoztató Intézet, Bútor és Lakberendezési Diszkontáruház (Eőry Dénesné), Allianz Hungária (Molnár Judit), Nemes Húsbolt